Artykuły

KNC GLOBAL REAL ESTATE, wypowiada wojnę nieuczciwym klientom

  • Autor: Administrator Administrator
  • Data: 2013-12-22
  • Liczba odsłon: 48818

KNC GLOBAL REAL ESTATE, wypowiada wojnę nieuczciwym klientom

"Zawarcie umowy z klauzulą wyłączności niesie za sobą konsekwencję, którą jest uprawnienia pośrednika do pobrania wynagrodzenia za usługę bez względu na sposób, w jaki doszło do nawiązania kontaktu pomiędzy sprzedającym a kontrahentem" – wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 1.02. 2013 r, Sygn. akt I C 361/12

KNC GLOBAL REAL ESTATE, wypowiada wojnę nieuczciwym klientom, którzy nie płacą należnych prowizji, wynikających z zawieranych umów pośrednictwa sprzedaży czy kupna. Problem ten jak mówią pośrednicy nieruchomości dotyczy całej Polski a oszukiwanie biur nieruchomości przez klientów, którzy właśnie na pośrednikach nieruchomości chcą zaoszczędzić stało się niestety praktyką . Jak mówi Beata Mądel, z tarnowskiego oddziału KNC do miejscowego sądu trafia coraz więcej spraw dotyczących niezapłaconych prowizji w których orzeka się na korzyść pośredników. 1 lutego 2013 roku, Sąd Rejonowy w Tarnowie, wydał wyrok ( Sygn.akt I C 361/120 , w którym co prawda uznał częściowe roszczenie KNC dotyczące niezapłaconego wynagrodzenia pośrednika (w części dotyczącej samej kwoty należnego wynagrodzenia) ale uznał ważność samej umowy i konsekwencji wynikających z formy wyłączności.

Sprawa dotyczyła sprzedaży nieruchomości zgłoszonej KNC w formie tzw. umowy na wyłączność, którą klient zbył jak twierdził poprzez swoje działania. (...) Przyznał, że sprzedał bez pośrednictwa powodów tą działkę. Oświadczył przy tym, że oferował ja sam do sprzedaży w ten sposób, że wychodził na drogę, zatrzymywał samochody i pytał kierowców, czy kupią od niego przedmiotową nieruchomość (...)

W wyroku z 1 lutego 2013 roku czytamy (...) Zawarcie umowy z klauzulą wyłączności niesie za sobą konsekwencję, którą jest uprawnienia pośrednika do pobrania wynagrodzenia za usługę bez względu na sposób, w jaki doszło do nawiązania kontaktu pomiędzy sprzedającym a kontrahentem. Wynika to z faktu, iż podpisując umowę sprzedaży na wyłączność, świadomie rezygnuje z samodzielnych działań zmierzających do znalezienia nabywcy. W razie natomiast podjęcia działań "na własną rękę" narusza warunki zawartej umowy. Z kolei pośrednik zawierając tego rodzaju umowę, uzyskuje pewność, że zostaną mu zwrócone nakłady, jakie zainwestował w promocję oraz obsługę przyjętej oferty. Wynagrodzenie w pełnej wysokości należy się pośrednikowi jedynie w wypadku, jeżeli działał aktywnie i w sposób zawarty w umowie pośrednictwa. Zgodnie z art.180 ust 1 pkt. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami , pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art.180 ust.3 zd.1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami). Umowa pośrednictwa może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika, o którym mowa w art.179 ust.3 Przepis art.550 kac. Stosuje się odpowiednie (art. 180 ust.3a Ustawy o gospodarcze nieruchomościami) Art.550 k.c. odwołuje się do klauzuli wyłączności przy sprzedaży , co oznacza, że w zakresie w którym wyłączność pośrednika została zastrzeżona, klient nie może zawierać umów pośrednictwa z innymi agencjami nieruchomości, gdyż naruszałoby to wyłączność. Odpowiednie stosowanie art.550 k.c. prowadzi do wniosku, na który zwrócił uwagę w swojej decyzji Prezes UOK i K z dnia 6.12.2011 roku, znak RKT-61-14/11/MZ- " zlecający podpisując umowę pośrednictwa na wyłączność zobowiązał się dokonać transakcji za pośrednictwem i z udziałem pośrednika. Poszukując samodzielnie nabywcy i dokonując sprzedaży również poza pośrednikiem konsument narusza umowę na wyłączność (...)".

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, bezsporny jest fakt, iż strony zawarły między sobą dnia 22.06.2010 roku umowę o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości na wyłączność – działki o powierzchni 13 arów położonej w miejscowości Wielogłowy, którą to z kolei pozwany za kwotę 55 000 zł, sprzedał samodzielnie, w czasie trwania pomiędzy stronami umowy o pośrednictwo, naruszając tym samym klauzulę o wyłączność zawartą w umowie. Z zebranego w sprawie materiału wynika również, że strona powodowa wykonała czynności wynikające z umowy w sposób należyty. Nieruchomość była oferowana do sprzedaży przez pośrednika na jego stronie internetowej, w gablocie na zewnątrz budynku , w którym mieści się siedziba firmy powodów. Oferta była także przekazana innym oddziałom firmy KNC oraz została zamieszczona w prasie. W tym stanie rzeczy Sąd zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 4 360 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 4270 zł od dnia 14.12.2011 r. do dnia zapłaty i 90 zł od dnia 23.03.2012 r do dnia zapłaty. Wysokość kwoty zasądzonej przez Sąd uzasadnia paragraf 3 ust.1 umowy z dnia 22.06. 2010 r, w którym to strony umowy przyjęły, że pośrednikowi należy się wynagrodzenie z tytułu zbycia lub zamiany nieruchomości nie mniejsze niż 3500 zł. Do wynagrodzenia należy doliczyć VAT w wysokości, 22 % co stanowi łączna kwotę 4270 zł. Z racji, że nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w/w umowy nie została sprzedana za kwotę w niej przewidzianą, – czyli 72 000 zł, – lecz kwotę 55 000 zł, Sąd ustalił wynagrodzenie pośrednika na kwotę 3500 zł netto (...)

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, kolejne dwa pozytywne dla KNC wyroki , czekają na uprawomocnienie i jak zapowiada dyrektor tarnowskiego oddziału KNC, Beata Mądel, już wkrótce do sądu trafią kolejne sprawy skierowane przeciwko nieuczciwym klientom biura.

 

Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl