Artykuły

Przy wyłączności pośrednikowi należy się wynagrodzenie

  • Autor: Administrator Administrator
  • Data: 2013-08-30
  • Liczba odsłon: 19194

Przy wyłączności pośrednikowi należy się wynagrodzenie.
- wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie, Sygn. Akt I C 1243/12-

Umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem formy wyłączności , były w ostatnim czasie przedmiotem wielu dyskusji. Dla wielu klientów biur nieruchomości , naruszają zasady współżycia społecznego . Owo naruszenie zasad jak pokazuje praktyka występuje najczęściej wtedy , gdy trzeba zapłacić pośrednikowi należne mu wynagrodzenie , rzadko zaś w chwili , podpisywania przedmiotowej umowy o pośrednictwo . Dla agencji nieruchomości umowa w formie wyłączności jest zabezpieczeniem i jak pokazują przypadki pozorną gwarancją na otrzymanie wynagrodzenia za pracę i działania zmierzające do wyszukania nabywców na nieruchomość.

Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 13 lutego 2013 roku, Sygn. Akt I C 1243/12 , dotyczący między innymi umowy pośrednictwa w formie wyłączności , zakończył spór agencji KNC Global Real Estate z Tarnowa z klientem , który zawarł umowę o pośrednictwo w sprzedaży w takiej formie a po jej sprzedaży nie uiścił należnego wynagrodzenia . W wyroku tym orzeczono , że powództwo KNC , zasługuje w całości na uwzględnienie i nakazuje klientowi zapłatę w całości określonej w umowie kwoty wynagrodzenia .

" …Strony zawarły umowę o pośrednictwo sprzedaży nieruchomości na wyłączność , a z jej tytułu pozwany zobowiązany był do zapłaty na rzecz powodów wynagrodzenia . Powodowie w celu wykonania umowy dokonali szeregu czynności ,zmierzających do pozyskania potencjalnych nabywców , tymczasem pozwany zbył ją sam, mimo że zobowiązał się w tej umowie , że dokona transakcji zbycia tylko za pośrednictwem przedsiębiorstwa powodów .Wobec niezastosowania się przez pozwanego do klauzuli wyłączności zastrzeżonej w umowie ,powodowie wezwali go do zapłaty należnego wynagrodzenia , jednak pozwany odmówił jej dokonania…."" ..Na karcie nieruchomości ( będącej załącznikiem do umowy) pozwany oświadcza, iż został poinformowany o możliwości wybrania opcji umowy na wyłączność i bez wyłączności i świadomie wybiera formę : wyłączność . .."

Ponadto Sędzia , Sądu Rejonowego w Tarnowie dobitnie stwierdza , że klient " .. miał możliwość zawrzeć odnośną umowę w wariancie bez takiego postanowienia .Mimo tego wybrał umowę o pośrednictwo zawierającą właśnie przedmiotową klauzulę ,której znaczenie zostało mu nadto przedstawione we wspomnianym na wstępie zapisie na odwrocie karty budynku stanowiącej załącznik do umowy wraz z informacją o możliwości zawarcia takiej umowy zarówno z klauzulą wyłączności , jak i bez . Pozwany objął swoim podpisem oświadczenie , zawarte na odwrocie tejże karty , że przedmiotowa informacja została mu udzielona i że świadomie wybiera opcję umowy z klauzulą wyłączności …." " …. W świetle przytoczonych w sprawie uregulowań ustawowych , umowę stron o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości ocenić należy jako ważną i nie było przeszkód aby zastrzec w treści tej umowy klauzuli wyłączności na rzecz pośrednika. …."

Klient KNC ,jak dowiedziono w przewodzie sądowym zawarł umowę wyłączności z pełną świadomością jej znaczenia i mając dostateczną wiedzę dotyczącą możliwości wyboru umowy w formie – bez wyłączności . Działania pośredników i agentów biura , doprowadziły do sprzedaży nieruchomości a wykonując wszystkie czynności zmierzające do finalizacji transakcji samodzielnie , bez poinformowania o tym pracowników KNC , klient nabrał przekonania , że wynagrodzenie pośrednikowi nie należy się , bo nieruchomość sprzedał sam.

Tymczasem jak czytamy w wyroku z dnia 13 lutego 2013 roku , " ... Najistotniejsze znaczenie dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie miała jednak z pewnością ta okoliczność , iż przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało w sposób niezbity , że powodowie realizując w ramach swego przedsiębiorstwa przyjęte na siebie zobowiązanie do dokonania czynności zmierzających do wyszukania nabywcy i przygotowań niezbędnych do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości pozwanego, podjęli szereg działań, mających na celu znalezienie nabywcy na tę nieruchomość. Działania te przybrały postać wielokierunkowych, rozciągniętych w czasie czynności o charakterze marketingowym, wiążących się z zaangażowaniem przez powodów dla ich przeprowadzenia środków osobowo- finansowych , jakimi dysponowali w ramach swego przedsiębiorstwa i przyniosły wymierny efekt w postaci powzięcia przez nabywcę wiadomości o ofercie pozwanego- zamieszczonej przez pracowników powodów na jednej ze stron internetowej. …" ‘ …. Powodowie wywiązali się na tyle ze swojego zobowiązania , na ile pozwolił im brak niezbędnego współdziałania z nimi w realizacji tej umowy przez pozwanego .."" .... Skoro pozwany wybrał opcję umowy zawierającą klauzulę wyłączności – jak wspomniano- dopuszczalną w świetle art. 180 ust.3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 550 kc i oraz art.355 ( 1) kc, nakładającą na niego obowiązek zawarcia umowy sprzedaży należącej do niego nieruchomości za pośrednictwem powodów ( korelujący z ciążącym na powodach wzajemnym obowiązkiem podjęcia wszelkich czynności zmierzających do wyszukania nabywcy i przygotowania warunków do zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości za ustaloną pierwszą cenę ofertową sprzedaży ) za legalne uznać wypadało zastrzeżenie ,że pozwany będzie zobowiązany zapłacić powodom umówione wynagrodzenie , w razie zawarcia umowy doprowadzającej do zbycia przedmiotu umowy bez udziału powodów. Takie uregulowanie jawi się również jako odpowiadające powszechnie przyjętym standardom sprawiedliwości , jako chroniące słuszne interesy majątkowe powodów na wypadek poniesienia przez nich kosztów składających się na realizację czynności w zakresie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości pozwanego, przy jednoczesnym nie wywiązaniu się przez pozwanego ze zobowiązania wzajemnego polegającego na powstrzymaniu się przez niego od czynności zmierzających do zbycia przezeń tej samej nieruchomości " na własną rękę "".

 

 

Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl