Artykuły

Odwołanie darowizny.

  • Autor: BSM
  • Data: 2011-11-25
  • Liczba odsłon: 17041

DarowiznaPrzedmiotem darowizny może być każda rzecz posiadająca jakąś wartość, a więc pieniądze, dzieła sztuki, nieruchomości czy prawa majątkowe. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Z darowizną mamy więc do czynienia wówczas, gdy celem umowy jest bezpłatne przysporzenie określonej wartości majątkowej, czyli wzbogacenie się obdarowanego kosztem majątku darczyńcy, które nie wiąże się z żadną formą odpłatności. Darowizna nieruchomości zawsze wymaga formy aktu notarialnego a spisanie aktu notarialnego przy takiej darowiźnie dotyczy obu stron, tj. darczyńcy i obdarowanego. Spisanie umowy darowizny nieruchomości w innej formie niż akt notarialny powoduje, że umowa jest nieważna, bez względu na to czy świadczenia z niej wynikające zostały spełnione czy też nie. Czasami zdarza się, że darczyńca chce darowiznę odwołać i może to uczynić zarówno w przypadku darowizny już wykonanej jak i jeszcze nie wykonanej. Najczęściej jako przyczynę odwołania darowizny podaje się tzw. rażącą niewdzięczność ze strony obdarowanego. Owa rażąca niewdzięczność to min. odmowa pomocy w chorobie, brak dostatecznej opieki nad darczyńcą czy też inne zachowania wskazujące złą wolę skierowaną przeciw darczyńcy. Darowiznę jeszcze nie wykonaną można odwołać w przypadku gdy uległ pogorszeniu stan majątkowy darczyńcy a jej wykonanie może spowodować uszczerbek dla jego własnego utrzymania.

Darczyńca, który odwołał darowiznę, powinien następnie wystąpić do sądu z powództwem o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesienie własności rzeczy z powrotem na darczyńcę.

Autor: Beata Madel - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.