Artykuły

Najem okazjonalny - nowe możliwości najmu dla osób fizycznych

  • Autor: "Mieszkaj w Polsce" - Maria Olszówka
  • Data: 2010-06-30
  • Liczba odsłon: 17081

Najem okazjonalny - nowe możliwości najmu dla osób fizycznych

W styczniu bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 3 poz.3 z dnia 13 stycznia 2010 r.). Nowelizacja reguluje tzw. najem okazjonalny, który z jednej strony daje możliwość ochrony właścicieli lokali przed nieuczciwymi najemcami, a z drugiej strony daje szansę na zlikwidowanie szarej strefy najmu lokali w Polsce.

Od obowiązywania ustawy upłynęło stosunkowo niewiele czasu, dlatego nie można jednoznacznie ocenić czy zapisy ustawy zachęciły właścicieli do ujawniania dochodów czerpanych z tytułu najmu. Należy zaznaczyć ponadto, że nie wykształciła się jeszcze praktyka stosowania przez notariuszy przepisów ustawy.

Najem okazjonalny zgodnie z treścią art. 19 a, daje jego właścicielom - osobom fizycznym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej skorzystanie z możliwości wynajęcia lokalu na czas oznaczony z tym, że ustawodawca wskazuje, że najem nie może być dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu, jaką zwierają strony w swej treści zasadniczo nie różni się od tej jaka do tej pory była zawierana. Umowa zawiera takie elementy jak: określenie stron umowy, opis przedmiotu najmu, czas trwania umowy, kwotę odstępnego, wysokość kaucji zabezpieczającej oraz inne istotne ustalenia dla wynajmującego i najemcy.

Istotnym w najmie okazjonalnym są załączniki do umowy tj.:

  • oświadczenie najemcy lokalu o poddaniu się egzekucji i zobowiązanie do opróżnienia lokalu i jego wydanie. Oświadczenie takie musi posiadać formę aktu notarialnego a koszt sporządzenia oświadczenia nie może przekraczać 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 131,70 zł),
  • wskazanie przez najemcę lokalu zastępczego, dokąd będzie mógł się przeprowadzić w razie nieprzestrzegania umowy i wykonania egzekucji,
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, gdzie w razie eksmisji może zamieszkać najemca oraz osoby z nim zamieszkujące, oświadczenie takie na wyraźne życzenie wynajmującego powinno mieć podpis poświadczony notarialnie.

Ceny najmu mieszkańUstawodawca przewiduje również sytuację, kiedy najemca traci możliwość przeniesienia się do lokalu zastępczego, musi wówczas w terminie 21 dni od powzięcia tej informacji wskazać inny lokal pod rygorem rozwiązania umowy najmu i musi również przedstawić nowe oświadczenie.

Oprócz wskazanych powyżej formalnych wymogów dotyczących najmu okazjonalnego należy wskazać jeszcze jeden warunek konieczny, bez spełnienia którego nie można będzie domagać się przed sądem wykonania przepisów ustawy. Właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu. Zgłoszenie takie właściciel ma obowiązek przedstawić najemcy na jego żądanie.

W sytuacji wygaśnięcia lub też rozwiązania umowy i nieopuszczeniu lokalu przez najemcę, właściciel powinien dostarczyć najemcy żądanie na piśmie opróżnienia lokalu. Najemca wraz z osobami z nim zamieszkującymi powinien w terminie 7 dniowym przewidzianym ustawą opuścić lokal. Jeżeli nie dotrzyma terminu i nie wyprowadzi się właściciel może skierować sprawę na drogę sądową o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu wyżej wspomnianemu, załączając równocześnie do wniosku: żądanie opróżnienia lokalu, tytuł prawny jaki przysługuje mu do lokalu oraz potwierdzenie zgłoszenia najmu do Urzędu Skarbowego.

Zapewne dłuższa perspektywa czasu pokaże, jakie zastosowanie będą miały w praktyce zapisy ustawy i czy rzeczywiście najem okazjonalny będzie ochroną dla właścicieli wynajmowanych lokali i jednocześnie powiększy wpływy budżetowe państwa z tytułu podatku od najmu.

Autor: Maria Olszówka - licencjonowany pośrednik nieruchomości.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www .wsn .pl.