Artykuły

Przepisy podatkowe w roku 2010

  • Autor: "Mieszkaj w Polsce" - Anna Maciuszek
  • Data: 2010-03-31
  • Liczba odsłon: 19882

Przepisy podatkowe w roku 2010
Jaki zapłacimy podatek od sprzedaży nieruchomości?

Ostatnie bardzo częste zmiany jakie miały miejsce odnośnie opodatkowania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domów czy mieszkań wprowadziły totalny bałagan. Chociaż zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości zmieniają się jak w kalejdoskopie, to niezmiennie obowiązuje zwolnienie podatkowe przy sprzedaży nieruchomości po pięciu latach od jej nabycia czy wybudowania (licząc od końca roku, w którym to nabycie bądź wybudowanie nastąpiło).

O tym, czy pieniędzmi uzyskanymi ze zbycia mieszkania czy domu jednorodzinnego będziemy się musieli podzielić z fiskusem, decyduje moment nabycia sprzedawanej nieruchomości. Generalnie bowiem dochód ze zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli sprzedaż następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Wówczas, zgodnie z art. 30e ust. 1 updof, podatnicy muszą zapłacić 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu podstawą jest dochód ze sprzedaży tej nieruchomości pomniejszony o koszty poniesione w związku z jej nabyciem.

Niestety, nie wiemy, kiedy czytelnik kupił sprzedawaną nieruchomość. Bo może okazać się, że żadnego podatku płacić nie będzie, jeśli kupił mieszkanie np sześć lat temu. Jeżeli nabycie takie nastąpiło do końca 2006 roku, przy zbyciu należy stosować stare zasady, czyli przychód taki opodatkować 10% podatkiem. Uwaga podatek liczymy od przychodu, czyli od wszystkich pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Podatek płaci się w ciągu 14 dni od dokonania sprzedaży. Istnieje jednak możliwość uzyskania zwolnienia od podatku. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży trzeba jednak przeznaczyć na inny cel mieszkaniowy, np. na zakup innego mieszkania, budowę domu czy też remont i przebudowę własnego domu bądź mieszkania. Podatnik ma na to dwa lata. O zamiarze takim należy jednak powiadomić fiskusa zachowując wymagany termin 14 dni.

Z początkiem stycznia 2007 miała miejsce radykalna zmiana przepisów. W miejsce 10% podatku od przychodów ze sprzedaży pojawił się 19% podatek od dochodu z takiej transakcji. Dochód to w tym przypadku różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia nieruchomości. Może ona być pomniejszona dodatkowo o koszty związane z nabyciem i sprzedażą takiej nieruchomości oraz o udokumentowane nakłady na remont. Od zapłacenia takiego podatku można się jednak było wykręcić korzystając z tzw. ulgi meldunkowej wymagającej – dla skorzystania ze zwolnienia od podatku (ówczesny art. 21 ust. 1 pkt 126 updof) – zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu na 12 miesięcy przed jego sprzedażą, to przy sprzedaży mieszkania w 2010 r. o opodatkowaniu dochodu będzie decydował okres zameldowania. Warunki do spełnienia ulgi meldunkowej są jednak tylko z pozoru proste. Po bliższym przyjrzeniu się przepisom budzą one spore wątpliwości. Jedną z nich jest moment, od którego należy liczyć 12 miesięczny okres meldunku potrzebny do zwolnienia z podatku. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa finansów, okres ten można liczyć dopiero od dnia nabycia budynku, mieszkania. Ponadto ministerstwo podkreśla, że nowe zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w artykule 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o PIT należy stosować tylko do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych dopiero w 2007 roku. Te z pozoru historyczne informacje ciągle mogą się przydać osobom sprzedającym nieruchomości, bo choć z końcem 2008 roku ulga meldunkowa została zlikwidowana, to część podatników może z niej nadal korzystać w ramach tzw. praw nabytych. Dotyczy to osób, które wybudowały bądź kupiły dom czy mieszkanie w okresie między początkiem 2007 i końcem 2008 roku i będą w nim zameldowane przez co najmniej rok przed datą zbycia.

Inne zasady obowiązują począwszy od 1 stycznia 2009 roku (art. 21 ust. 1 pkt 132 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stawka podatku i zasady wyliczania pozostały bez mian. Nadal płaci się 19% od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, zniknęła jednak ulga meldunkowa. W to miejsce pojawiło się zwolnienie podatkowe. Zwolniony od podatku jest bowiem dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości, pod warunkiem jednak, że pieniądze uzyskane z takiej sprzedaży zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Wśród tych celów może być zakup gruntu, mieszkania, domu, spłata kredytu mieszkaniowego. Celem dającym zwolnienie może być ponadto zakup nieruchomości na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii.

O takim zamiarze należy zawiadomić urząd skarbowy w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

Nie ma obecnie już zastosowania przepis dotyczący przekazania całości przychodu ze sprzedaży na cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od momentu sprzedaży.

Autor: Anna Maciuszek - dyrektor generalny KNC Nieruchomości. Licencjonowany pośrednik nieruchomości.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www .wsn .pl.