Artykuły

Postępowanie spadkowe - nie taki diabeł straszny!

  • Autor: "Mieszkaj w Polsce" - Maria Olszówka
  • Data: 2010-03-31
  • Liczba odsłon: 17236

Postępowanie spadkowe - nie taki diabeł straszny!

Postępowanie spadkowe przed sądem dla każdego z nas choć raz w życiu jest koniecznością, której nie da się uniknąć. Postępowanie takie prowadzi się po zmarłym i porządkuje ono stosunki własnościowe pomiędzy spadkobiercami.

Postępowanie przeprowadza się w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. W przypadku, gdy spadkodawca w chwili śmierci mieszkał w innym miejscu niż był zameldowany wówczas postępowanie spadkowe będzie przeprowadzone w miejscu zameldowania spadkodawcy.

Osoby z kręgu spadkobierców winny po 6 miesiącach od śmierci wystąpić z wnioskiem o nabycie spadku do Sądu Rejonowego właściwego miejscowo. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest pismem wszczynającym postępowanie spadkowe. Sąd w postępowaniu nie bada składu spadku lecz ustala krąg spadkobierców i ułamkowe udziały jakie nabywają spadkobiercy.

Do wniosku o nabycie spadku należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, ewentualnie testament jeżeli zmarły pozostawił. Wniosek winien zawierać dane wnioskodawcy oraz dane wszystkich uczestników, którzy dziedziczą w drodze ustawy. Ponadto, dane spadkodawcy datę i miejsce jego śmierci oraz ostatnie miejsce zamieszkania.

Wniosek zawiera uzasadnienie opisujące kiedy zmarł, ile pozostawił dzieci, wyjątek stanowi przypadek kiedy spadkodawca pozostawia testament, w którym za życia wskazuje spadkobiercę swojego majątku. W uzasadnieniu podaje się również co wchodzi w skład masy spadkowej, jakie pozostawił nieruchomości i ruchomości.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć oprócz wspomnianego akt zgonu spadkodawcy, akty małżeństwa dla kobiet uczestniczących w postępowaniu, a dla mężczyzn akty urodzenia, wszystkie testamenty spadkodawcy w oryginale, wniosek sporządzamy w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania.

Wniosek należy opłacić dołączając opłatę sądową w wysokości 50 zł.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku będzie prawomocne 14 dni od chwili doręczenia lub ogłoszenia.

Mając w ręku prawomocne postanowienie stajemy się właścicielami majątku i możemy nim dowolnie dysponować. Natomiast w przypadku, jeżeli dziedziczymy udział i zgodnie chcemy dokonać podziału fizycznego w tym celu udajemy się do notariusza lub ponownie zwracamy się do Sądu z wnioskiem o dział spadku.

Autor: Maria Olszówka - licencjonowany pośrednik nieruchomości.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www .wsn .pl.